Regulamin sklepu internetowego www.domator24.com

 

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony www.domator24.com oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów.

 

Sklep prowadzony jest przez Domator24 Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-155) ul. Dekoracyjna 8, NIP 9292072263, REGON 522638490, BDO 000125578


§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną za pośrednictwem strony www.domator24.com.

2. Sprzedawca – oznacza Domator24 Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-155) ul. Dekoracyjna 8, NIP 9292072263, REGON 522638490, BDO 000125578l

3. Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.

4. Regulamin – niniejszy regulamin, który można pobrać pod linkiem https://domator24.com/Regulamin_DOMATOR24.pdf.

5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu.

7. Konto Klienta – funkcjonalność sklepu pozwalająca Klientowi na dokonywanie zakupów bez potrzeby każdorazowego podawania danych osobowych, umożliwiająca ponadto między innymi możliwość edycji tych danych, przeglądania historii zamówień, składanie reklamacji.

8. Usługi elektroniczne – usługi w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną świadczone z wykorzystaniem sklepu.

 

§2. Warunki korzystania ze sklepu

1. Sprzedawca oferuje towary i usługi, które prezentuje w sklepie.

2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej.

3. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych:

a. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
b.  włączona obsługa JavaScript
c. włączona obsługa plików Cookies

4. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów z usług których korzysta Klient. Sprzedawca nie pobiera z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

5. Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:


Email: info.pl@domator24.com  

Email: +48 68 411 54 31

Dane adresowe:

Domator24 Sp. z o. o. ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

 

§3. Zasady korzystania ze sklepu

1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania danych niezbędnych, tj. danych, których podanie wymagane jest dla prawidłowej realizacji umowy uniemożliwia zawarcie umowy.

2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu.

3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.

4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:

a. Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,

b. Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,

c. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,

d. Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, ewentualnie jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub stanowi nadużycie prawa sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,

e. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,

f. Klient udostępnia login i hasła osobom trzecim,

g. Klient narusza postanowienia regulaminu.

5. Potwierdzeniem  zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę jest faktura VAT/paragon przesłana na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji konta lub realizacji zakupów, a także potwierdzenie zawarcia umowy wraz regulaminem Sklepu w formie pliku .pdf.

 

§4. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z usług elektronicznych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, takich jak:
    1.1.  korzystanie ze sklepu ,
    1.2. prowadzenie Konta Klienta,
    1.3. korzystanie z newslettera.

2. Świadczenie usług elektronicznych odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie i jest bezpłatne.

3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
    3.1. w zakresie Panelu Klienta - czas nieoznaczony.
    3.2. w zakresie korzystania ze sklepu - czas oznaczony tj. na czas faktycznego korzystania ze sklepu,  w tym składania zamówienia i jego realizacji.

4. Klient może w każdym czasie, bez konieczności zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, rozwiązać umowy zawarte na czas nieoznaczony likwidując konto w Panelu Klienta lub rezygnując z otrzymywania newslettera.

5. Podczas zakładania Panelu Klienta w Sklepie Klient otrzymuje unikalne hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Panelu Klienta w sytuacjach opisanych w §3 ust 4. W sytuacji gdyby istniały w tym czasie niezrealizowane zamówienia Klienta są one anulowane, a jeśli Klient dokonał już płatności z ich tytułu Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych kwot, chyba, że Klient posiada wymagalne i nieuregulowane należności – w takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo zarachowania środków w ich poczet.

7. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Postanowienia ust 6 stosuje się odpowiednio.

8. Reklamacje w zakresie usług elektronicznych rozpatrywane są w terminie 14 dni po ich zgłoszeniu na jeden z adresów wskazanych w §2 ust 5.


§5. Składanie zamówień i zapłata

1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie.

2. Zawarcie umowy ma miejsce po uprzednim podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „zamawiam i płacę”

3. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Termin ten podawany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

4. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.

5. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym, a ten w terminie 7 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

6. Zapłata za towar następuje w jeden z następujących sposobów:

a. Płatność za pobraniem,

b. Płatność z wykorzystaniem elektronicznych metod płatności dostarczanych przez operatorów:

I. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, Polska, informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem https://poland.payu.com/ https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

II. PayNow - dostawcą usługi płatności drogą elektroniczną jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/konta/konta/paynow/

III. Leaselink z siedzibą w Warszawie (03-840), przy ul. Grochowskiej 306/308, Polska, informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem https://leaselink.pl/leasing-online-dla-firm/produkt/#leasing-operacyjny

c. W ramach Sklepu możliwe jest także zawarcie z LEASELINK spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa umów, w ramach których to w/w podmiot nabędzie towary, a następnie oddaje do używania Klientowi w oparciu o zawartą z nim umowę np. w ramach umowy leasingu. W takiej sytuacji Klienta i Sprzedawcę nie łączy umowa sprzedaży (sprzedaż ma miejsce między Leaselink a Sprzedawcą). Klient korzysta z towaru na podstawie umowy zawartej z Leaselink. Informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem https://leaselink.pl/leasing-online-dla-firm/produkt/#leasing-operacyjny.

7. Realizacja zamówienia odbywa się po wpływie zapłaty na rachunek Sprzedawcy. Termin zapłaty wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w w/w terminie. Brak zapłaty w w/w terminie upoważnia Sprzedawcę do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

 

§6. Dostawa

1. Dostawa odbywa się poprzez przewoźnika wybranego przez Klienta z opcji wskazanych w procesie zamówienia.

2. Koszt dostawy towaru ponosi Klient, chyba że co innego wynika z opisu towaru.

3. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:

a. podania błędnych danych adresowych,

b. nieodebrania przesyłki przez Klienta,

c. innej przyczyny leżącej po stronie Klienta.

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

5. W przypadku gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika, a klientem jest Konsument – niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

 

§7. Reklamacje i gwarancje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym. W stosunku do konsumentów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową na podstawie  przepisów ustawy o prawach konsumenta (w szczególności w zakresie rozdziałów 5a i 5b ustawy), Kodeksu cywilnego i innych przepisów jeśli znajdują zastosowanie.

2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar. Warunki gwarancji są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://domator24.com/zwroty Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta płynących z przepisów o niezgodności rzeczy sprzedanej z umową z dalszymi zastrzeżeniami Regulaminu.

3. Reklamacje składane są za pomocą formularza („Protokół reklamacyjny”) dostępnego pod adresem https://domator24.com/zwroty lub na adres support@domator24.com.

4. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.

5. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość email.

6. Zgodnie z zapisem art. 43d ust 5 ustawy o prawach konsumenta , Klient będący konsumentem ma udostępnić Sprzedawcy towar podlagający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca towar te odbiera od Klienta będącego konsumentem na swój koszt.  

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec konsumentów z tytułu niezgodności towaru z umową została opisana w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta i sprowadza się do możliwości żądania przez konsumenta nieodpłatnej naprawy towaru, jego wymiany, obniżenia ceny i odstąpienia od umowy,  z tym, że z  uprawnień w zakresie obniżenia ceny i odstąpienia od umowy konsument może skorzystać gdy:

1)         Sprzedawca odmówił lub nie doprowadził doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

2)         brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4)         brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez konieczności uprzedniego wzywania do naprawy lub wymiany towaru .

5)         Sprzedawca wyraźnie oświadczył lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

§8. Prawo do odstąpienia od umowy

1. 1.     Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy bez podawania przyczyny zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §2 ust 5 regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie:

https://domator24.com/Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - Domator24.pdf

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, o ile przesyłka odbywała się na koszt Klienta, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:

a. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j.  zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;

ł. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

3. Konsument, z zastrzeżeniem ust 9, ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy.

4. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

5. Konsument może zwrócić się także o pomoc do organizacji społecznych, które zakresem swojej działalności obejmują między innymi ochronę praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl).

6. Szersze informacje na temat ochrony praw konsumentów dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl)

7. Sprzedawca umożliwia konsumentom, z zastrzeżeniem ust 9, dodatkowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 365 dni od dnia wydania towaru (niezależne od uprawnienia wynikającego z ustawy o prawach konsumenta), na następujących zasadach:

a. uprawnienie dotyczy towarów nieużywanych, zapakowanych w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, nie nienoszące śladów otwarcia,
b. produkt, mimo nienaruszenia opakowania, jest uszkodzony lub nosi ślady oddziaływania na nie czynników zewnętrznych jak woda, środki chemiczne, wysoka lub niska temperatura itp,
c. produkt nie jest produktem personalizowanym na zamówienie Klienta.

8. Realizacja uprawnienia o jakim mowa w ust 7 odbywa się poprzez poinformowanie Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej support@domator24.com

Wiadomość powinna zawierać numer zamówienia i nazwa zwracanego towaru.

Po otrzymaniu wiadomości Sprzedawca poinstruuje Konsumenta o sposobie jego realizacji.

Przesyłka produktu odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta.

W sytuacji gdy po odbiorze przesyłki okaże się, ze produkt nie spełnia warunków o jakich mowa powyżej Sprzedawca dokona zwrotnego odesłania     produktu na koszt i ryzyko Konsumenta po wcześniejszym poinformowaniu o powyższym oraz ustaleniu zasad zwrotu.

9. Od dnia 01.01.2021 prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

 

§9. Dane osobowe

1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.

2. Więcej informacji na temat przetwarzana danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności.

 

§10. Postanowienia końcowe

1. Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:

a. nierozsyłania za pośrednictwem sklepu niezamówionej informacji handlowej,

b. niekorzystania z kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,

c. powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,

d. rozsyłania treści o charakterze bezprawnym.

2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Konsumentów dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Prawem właściwym dla umów zawieranych w ramach Sklepu jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że wybór prawa polskiego nie może pozbawiać Klienta będącego Konsumentem ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

§11. Zapisy dotyczące nie-konsumentów

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności czy dostawy oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Klient nie będący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu)  niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.

4. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.

5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona.

– zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie
– do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w    momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

9. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.

10. W przypadku klientów nie będących konsumentami zastosowanie ma prawo polskie.

 

§ 12. Tryb zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z ważnych powodów takich jak np. zmiana przepisów, zmiana danych Sprzedawcy, zmiana zakresu i sposobu świadczenia usług, a także zmian regulujący obowiązki i uprawnienia Klienta w sposób bardziej korzystny niż dotychczas.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej www.domator24.com, na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail przypisany do Konta Klienta.

3. Informacja o zmianie regulaminu zawierać będzie zestawienie zmian. Użytkownik posiadający Konto Klienta nie wyrażający zgody na wprowadzone zmiany ma prawo poinformować o tym Sprzedawcę. Takie oświadczenie równoważne jest z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie Panelu Klienta.

4. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.

 

© 2023 DOMATOR24 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE